Harmonogram rekrutacji

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminu składania dokumentów do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023

VI Liceum Ogólnokształcące

Data początkowaData końcowaInformacje o etapie
16.05.202220.06.2022 godz. 15:00Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
24.06.2022 13.07.2022 g0dz.15:00Uzupełnianie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ośmioklasisty
21.07.202221.07.2022Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
21.07.202229.07.2022
godz. 15:00
Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty
01.08.2022
godz.10:00
01.08.2022
godz.10:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

Technikum nr 5

Data początkowaData końcowaInformacje o etapie
16.05.202220.06.2022 godz. 15:00Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
24.06.202213.07.2022 godz.15:00Uzupełnianie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ośmioklasisty
21.07.202221.07.2022Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
16.05.202213.07.2022Wydanie przez szkołę skierowań na badanie lekarskie
21.07.202220.07.2022
godz. 15:00
Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty
01.08.2022
godz.10:00
01.08.2021
godz.10:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

  1. Wymaganymi przez szkołę dokumentami są:
  2. wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, który kandydat składa do 22 czerwca 2022 r. do godziny 15:00;
  3. poświadczona kopia świadectwa ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej oraz poświadczona kopia zaświadczenia o wyniku egzaminu ośmioklasisty, które kandydat dostarcza w terminie od 24 czerwca do 13 lipca 2022 r. do godziny 15:00;
  4. oryginał świadectwa ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej, który kandydat dostarcza w terminie do 29 lipca 2022 r. do godziny 15:00
  5. oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu ośmioklasisty, który kandydat dostarcza do 29 lipca 2022 r. do godziny 15:00
  6. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu które kandydat dostarcza do 29 lipca 2022 r. do godziny 15:00*
  7. 2 zdjęcia podpisane imieniem, nazwiskiem oraz datą urodzenia, które kandydat dostarcza do 29 lipca 2022 r. do godziny 15:00.

Dodatkowe informacje:

  1. W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 29 lipca 2022 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2022
  2. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  3. § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19  umożliwia w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

s. mgr Katarzyna Braguła

         Dyrektor szkoły

Suwałki, 24 lutego 2022 r.