Informacja dotycząca opieki zdrowotnej ucznia w szkole

Ogłoszenie         

            Zgodnie z Ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. Z 11 czerwca 2019 r. p. 1078) w Art. 3. 1. Profilaktyczną opiekę nad uczniami w szkole sprawują pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna.

 Informujemy, że dane osobowe uczniów podległych opiece profilaktycznej nad uczniami sprawowanej przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodka Medycyny Szkolnej i Promocji Zdrowia „SANITAS” w Suwałkach są przetwarzane i chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. Z 2017 r. poz. 1318, z późn. zm.) w szczególności zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w związku ze sprawowaniem tej opieki, w tym związanych ze stanem zdrowia uczniów, oraz poszanowania intymności i godności uczniów w czasie udzielania im świadczeń zdrowotnych.*

*Dane osobowe uczniów Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Medycyny Szkolnej i Promocji Zdrowia „SANITAS”  są pozyskiwane, przekazywane, udostępniane, przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

            Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania lub higienistka szkolna  planuje i realizuje profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami na terenie szkoły lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej zgodnie z  następującym wykazem świadczeń:

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH PIELĘGNIARKI LUB HIGIENISTKI SZKOLNEJ UDZIELANYCH W ŚRODOWISKU NAUCZANIA I WYCHOWANIA ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24.09.2013 r.  – Załącznik nr 4

 w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

(Dz. U. z 28 października 2013 r. p. 1248)

Świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej obejmują:

  1. wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych, zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami Ministra Zdrowia  (część II załącznika);
  2. kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów;
  3. czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi;
  4. sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi                                               i niepełnosprawnością, w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich oraz wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole;
  5. udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów  zatruć;
  6. doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole;
  7. edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej;
  8. prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I –VI) znajdujących się na obszarach, gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1 mg/l, grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi 6 razy w roku, w odstępach co 6 tygodni;
  9. udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.

            Zgodnie z wyżej cytowaną ustawą o opiece zdrowotnej nad uczniami  (Dz. U. Z 11 czerwca 2019 r. p. 1078 – w Art.7. 3) rodzice mają prawo do wyrażenia sprzeciwu                             do objęcia opieki  złożonego w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę.

– W Ar. 7.5.  wyżej cytowanej ustawy sprawowanie opieki przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania lub higienistkę szkolną  nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi wymaga pisemnej zgody rodziców albo pełnoletnich uczniów. Zgodę wyraża się przed objęciem ucznia opieką.

Bożena Gościewska

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ośrodek Medycyny Szkolnej i Promocji Zdrowia „Sanitas”

ul. Waryńskiego 27/28, 16-400 Suwałki