Regulamin rekrutacji VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

REGULAMIN REKRUTACJI

W ZESPOLE SZKÓŁ SIÓSTR SALEZJANEK IM. JANA PAWŁA II

W SUWAŁKACH

VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W SUWAŁKACH

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 ze zmianami).
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. 2019 poz. 1737)
 • Zarządzenie Nr 15/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022, w województwie podlaskim.
 • Terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 ogłoszone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19 (DZ. U. poz. 493 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (DZ. U. poz. 1394 z późn. zm.)

§1.

Regulamin określa warunki i tryb przyjmowania uczniów do VI Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II w Suwałkach.

§2.

 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej VI Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II dyrektor powołuje szkolną komisję rekrutacyjną, wyznaczając jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji.
 • Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
 • weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym;
 • sporządzenie i ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;
 • sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.
 • Ustalenia komisji podejmowane są w formie decyzji.
 • Od decyzji komisji przysługuje odwołanie do dyrektora szkoły złożone w formie pisemnej w sekretariacie szkoły w dniu ogłoszenia wyników rekrutacji.
 • Decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna.

§3.

 1. Prawo ubiegania się o przyjęcie do VI Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II w Suwałkach mają uczniowie, którzy w roku szkolnym 2021/2022 uzyskają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
 • W roku szkolnym 2021/2022 planowane jest utworzenie jednej klasy pierwszej o profilu humanistycznym.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, język angielski. Drugi język obcy – język niemiecki.

 • Liczba uczniów w klasie nie przekracza 24 osób.

§ 4.

 1. O przyjęciu do VI Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II decydują kryteria uwzględniające:
 2. liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej (ósmoklasisty), zawarte w zaświadczeniu (maksymalnie 100 pkt.);
 3. liczbę punktów możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego, matematyki, historii, języka angielskiego,
 • Wyniki egzaminu ósmoklasisty, o których mowa w ust. 1, pkt.1 obejmują wyniki z zakresu następujących przedmiotów:
 • język polski,
 • matematyka,
 • język obcy nowożytny.
 • Wyniki te wyrażone w skali procentowej przelicza się na punkty według zasady, że z zakresu:
 •  języka polskiego i matematyki można uzyskać maksymalnie po 35 punktów – jednemu procentowi w każdym z zakresów odpowiada 0,35 punktu,
 • Języka obcego nowożytnego można uzyskać maksymalnie 30 punktów – jednemu procentowi odpowiada 0,30 punktu.
 • Przyjmuje się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z przedmiotów:
 • celujący – 18 punktów;
 • bardzo dobry – 17 punktów;
 • dobry – 14 punktów;
 • dostateczny – 8 punktów;
 • dopuszczający – 2 punkty.
 • Kandydat za ukończenie szkoły podstawowej  z wyróżnieniem otrzymuje 7 punktów.
 • Kandydat za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu otrzymuje 3 punkty.
 • Kandydat za szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie może uzyskać maksymalnie 18 punktów, w tym:
 1. uzyskanie w zawodach wiedzy, będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
 2. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 3. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 4. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
 • uzyskanie w zawodach wiedzy, będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
 • uzyskanie w zawodach wiedzy, będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
 • uzyskanie w zawodach wiedzy, będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 • międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 • krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 • wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 • powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
 • Łączna liczba punktów u kandydata ubiegającego się o przyjęcie do pierwszej klasy liceum ogólnokształcącego nie może przekraczać 200.
 • Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z art. 132 ustawy Prawo oświatowe, w powiązaniu z art. 298 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe oraz rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002, Nr 13, poz. 125 ze zmianami) przyjmowani są niezależnie od kryteriów o których mowa w ust. 1-9.
 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklsaisty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

1)  języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

 1. celującym – przyznaje się po 35 punktów,
 2. bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,
 3. dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
 4. dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,
 5. dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;

2)  wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

 1. celującym – przyznaje się 30 punktów,
 2. bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów,
 3. dobrym – przyznaje się 20 punktów,
 4. dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,
 5. dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów.
 1. O przyjęciu do szkoły decyduje łączna suma punktów uzyskanych w trakcie postępowania rekrutacyjnego – nie mniejsza niż 65 punktów.

§5

W przypadku, gdy o ostatnie miejsce na liście przyjętych do szkoły ubiega się większa liczba kandydatów, którzy osiągnęli tę samą, graniczną liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, a w dalszej kolejności kandydaci spełniający co najmniej jedno z kryteriów:

 1. wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci);
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

§6

 1. Szkoła jest objęta systemem rekrutacji elektronicznej VULCAN.
 • Kandydaci składają wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej do szkoły pierwszego wyboru.
 • Harmonogram rekrutacji:
CzynnośćTermin
Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymod 15 maja do 19 czerwca 2023 r. do godziny 15:00
Uzupełnianie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ośmioklasistyod 23 czerwca do 12 lipca 2023 r. do godziny 15:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych18 lipca 2023 r. do godziny 10:00
Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty do 21 lipca 2023 r. do godziny 15:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły24 lipca 2023 r.  godz. 10:00
 • Wymaganymi przez szkołę dokumentami są:
 • wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, który kandydat składa do 19 czerwca 2023 r. do godziny 15:00;
 • poświadczona kopia świadectwa ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej oraz poświadczona kopia zaświadczenia o wyniku egzaminu ośmioklasisty, które kandydat dostarcza w terminie od 23 czerwca do 12 lipca 2023 r. do godziny 15:00;
 • oryginał świadectwa ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej, który kandydat dostarcza w terminie do 21 lipca 2023 r. do godziny 15:00
 • oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu ośmioklasisty, który kandydat dostarcza do 21 lipca 2023 r. do godziny 15:00
 • 2 zdjęcia podpisane imieniem, nazwiskiem oraz datą urodzenia, które kandydat dostarcza do 21 lipca 2023 r. do godziny 15:00.

s. mgr Katarzyna Braguła

dyrektor szkoły

Suwałki, 18 kwietnia 2023 r.