Zapraszamy do udziału w konkursie

REGULAMIN

Szkolnego konkursu na prezentację multimedialną

„Kardynał Stefan Wyszyński – patronem roku 2021”

 1. Organizatorzy konkursu:

Zespół Szkół Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II w Suwałkach – Biblioteka szkolna

 1. Adresaci konkursu:

     Uczniowie kl. I – IV Technikum nr 5 ZSSS i uczniowie klas I – II Liceum Ogólnokształcącego nr 6 ZSSS

 1. Cele konkursu:

– popularyzowanie wiedzy o życiu i nauczaniu Prymasa Tysiąclecia – Kardynała Stefana Wyszyńskiego,

– doskonalenie umiejętności gromadzenia informacji,

– wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji,

– doskonalenie umiejętności  wykorzystania  technologii informatycznych.

 1. Warunki regulaminowe:
 2. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie jednej prezentacji multimedialnej o życiu i działalności Kardynała  Stefana Wyszyńskiego.
 3. Praca może być wykonana w dowolnym formacie prezentacji.
 4. Zgłoszona prezentacja powinna zawierać  10 -20 slajdów, bibliografię.
 5. Prezentacja powinna mieć  tytuł,  imię i nazwisko ucznia – autora, klasę i typ szkoły.
 6. Prezentacje nie podlegają zwrotowi.
 7. Prezentacje przysłane po terminie lub niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.
 8. Dane uczestnika konkursu przetwarzane są na podstawie zgody.
 9. Prace należy przesłać pocztą elektroniczną na adres:zsss.suwalki@cmw.waw.pl

UWAGA: Każdy uczestnik konkursu wysyła jedną wiadomość zawierającą załączniki:

praca konkursowa (zatytułowana imię, nazwisko, klasa),

karta zgłoszenia,

zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

W tytule maila należy napisać: swoje imię i nazwisko oraz „Konkurs”. 

VII.   Termin składania prac:

Prezentację konkursową wraz z załącznikami należy przesłać do 1.03.2021 r.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom nastąpi 1.04.2021 r.

VIII.   Jury konkursu:

 • Komisję konkursową powołuje Organizator.
  • Decyzja komisji jest niepodważalna.
  • Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury.

IX.   Prace złożone na konkurs przechodzą na własność Organizatora.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: publikacja na stronie internetowej ZSSS

X.  Kontakt:

Zofia Śliżewska                      z.slizewska@zsssl.suwalki.pl

Tomasz Mróz                          t.mroz@zssal.suwalki.pl

tel. 87 5663865