Zarządzenie nr 1

Zarządzenie nr 1

Dyrektora Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II w Suwałkach

z dnia 1.09.2021

w sprawie sposobu realizacji zadań Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II w Suwałkach w czasie epidemii.

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1082) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zarządzenie określa zasady funkcjonowania Szkoły Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II w  Suwałkachzwanej dalej „szkołą”, w roku szkolnym 2021/2022 na podstawie wytycznych Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny.

§ 2.

Zadania administracyjne szkoły.

 1. Sprawy administracyjne adresowane do dyrektora,  rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego szkoły należy kierować do sekretariatu, w formie elektronicznej na adres zsss.suwalki@cmw.waw.pl, kontaktować się  telefonicznie  pod numer 87 566 38 65 lub bezpośrednio po telefonicznym uzgodnieniu terminu i warunków wejścia na teren szkoły.
 2. Dyrektor kontaktuje się z rodzicami i interesantami zdalnie, korzystając z poczty elektronicznej, dziennika elektronicznego, telefoniczne a także bezpośrednio na podstawie wcześniejszego ustalenia terminu spotkania.

§ 3.

Organizacja działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej.

 1. W szkole mogą przebywać osoby, u których nie ma widocznych objawów choroby wskazującej na infekcję dróg oddechowych.
 2. Każda osoba (uczeń, nauczyciel, pracownik szkoły, gość) przed wejściem do szkoły może być zobowiązana do  zmierzeniu temperatury  z użyciem termometru bezdotykowego.
 3. Uczeń u którego w czasie pobytu w szkole występują objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych jest izolowany w izolatce (pokój z łazienką w domu sióstr), do czasu odebrania go przez rodziców/opiekunów.
 4. Na czas izolacji uczeń zakłada jednorazową maseczkę ochronną i ma zapewniony dystans minimum 2 m odległości od innych osób.
 5. Wychowawcy klas sporządzają wykaz danych kontaktowych  rodziców/opiekunów którzy zapewniających szybką komunikację w przypadku zachorowania ucznia lub
  w przypadku stwierdzenia zakażenia w szkole.
 6. Na teren szkoły poza uczniami i pracownikami szkoły mogą wchodzić wyłącznie rodzice
  i opiekunowie uczniów oraz osoby, których wejście zostało wcześniej uzgodnione
  w sekretariacie szkoły.
 7. W okresie ograniczenia funkcjonowania szkoły, uczniowie których zajęcia realizowane są zdalnie mogą przebywać w szkole wyłącznie na warunkach określonych
  w Regulaminie organizacji zajęć szkolnych w formie kształcenia na odległość w roku szkolnym 2021/2022.
 8. Na stronie internetowej szkoły oraz przy wejściu do szkoły dostępne są następujące informacje:
 9. opracowane przez Ministerstwo Zdrowia komunikaty zawierające pouczenia jak należy postępować w przypadku stwierdzenia objawów zakażenia oraz numery telefonów instytucji z którymi należy się kontaktować, inspekcją sanitarną w sprawie koronawirusa  +48 22 25 00 115 i numerami alarmowymi 999,112,
 10. aktualne wytyczne Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące pracy szkół w okresie epidemii,
 11. zarządzenia i komunikaty dyrektora szkoły dotyczące organizacji pracy szkoły w czasie epidemii,
 12. zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej.
 13. Sale zajęć i części wspólne (korytarze, stołówka, biblioteka, sala gimnastyczna, sanitariaty, sekretariat) są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerw między zajęciami, a także w dni wolne od zajęć szkolnych.
 14. W czasie zajęć szkolnych, bezpiecznymi środkami odkażającymi wycierane są ciągi komunikacyjne, klamki, umywalki, baterie łazienkowe, toalety.
 15. W sanitariatach dostępne są plakaty prezentujące prawidłowe mycie rąk.
 16. W łazienkach i salach zajęć znajduje się płyn do dezynfekowania rąk.
 17. Po zakończeniu zajęć szkolnych, pomieszczenia szkolne i teren przynależący do szkoły sprzątają i dezynfekują pracownicy obsługi zgodnie z przydziałem zadań.
 18. W zależności od poziomu zagrożenia epidemicznego zebrania z rodzicami prowadzone są w formie stacjonarnej lub zdalnej.

§ 4.

Strefa gościa

 1. Osoby postronne, których wejście do szkoły zostało uzgodnione telefonicznie są przeprowadzane do wyznaczonego miejsca spotkania przez pracownika obsługi.
 2. Rodzice, opiekunowie ucznia i osoby postronne zobowiązani są do zakrywania ust i nosa oraz zachowania 1,5 m dystansu w stosunku do osób przebywających w tym otoczeniu.
 3. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć swoje dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w szkole jeżeli wewnętrzne przepisy o organizacji pracy szkoły w okresie epidemii przewidują obowiązek noszenia maseczek przez uczniów.
 4. U wejścia do szkoły stoi stacja dezynfekcji rąk.
 5. Każda osoba wchodząca do budynku szkoły zobowiązana jest zdezynfekować ręce lub nałożyć jednorazowe rękawice ochronne.

§ 5.

Strefa ucznia.

 1. Pomieszczenia, w których przebywają uczniowie należą do strefy ucznia.
 2. W pomieszczeniach należących do strefy ucznia poza uczniami mogą przebywać wyłącznie nauczyciele, wyznaczeni pracownicy obsługi i osoby wykonujące zadania zawodowe związane z procesem edukacyjnym na podstawie odrębnych przepisów.
 3. Uczniowie i nauczyciele w mają obowiązek zakrywania ust i nosa na korytarzach szkolnych..
 4. W okresach ustalenia  „strefy czerwonej” dla terenu w którym szkoła ma siedzibę, zakrywanie ust i nosa jest obowiązkowe dla wszystkich osób przebywających na terenie szkoły.
 5. Po wyjściu z szatni przed wejściem do sali lekcyjnej uczniowie zobowiązani są do dokładnego umycia rąk  lub dezynfekcji rąk płynem odkażającym.
 6. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły wyposażeni są osobiste środki ochrony (rękawiczki, środki do dezynfekcji rąk, środki do dezynfekcji przyborów i pomocy szkolnych).
 7. Uczniowie w czasie zajęć szkolnych przebywają w wyznaczonych dla danego oddziału pomieszczeniach.
 8. Wyposażenie sali zajęć szkolnych dostosowane jest do wytycznych MEiN, MZ i GIS, a uczniowie mają przydzielone stałe miejsca przy stolikach.
 9. Uczniowie w czasie przerw międzylekcyjnych przebywają na korytarzu lub na powietrzu.
 10. Wychowawcy klas ustalają dla każdego oddziału szczegółowe zasady przechowywania podręczników i przyborów szkolnych.
 11. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na powietrzu lub w sali gimnastycznej.
 12. Nauczyciele na pierwszych zajęciach w roku szkolnym 2021/2022 i po każdej zmianie wytycznych dla szkół i przepisów wewnątrzszkolnych ustalają z uczniami szczegółowe zasady profilaktyki zakażeń odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć. 
 13. Dla uczniów z udokumentowanymi chorobami przewlekłymi w porozumieniu z rodzicami ustalane są dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole.
 14. W okresach ustalenia  „strefy czerwonej” dla terenu w którym szkoła ma siedzibę, obowiązuje plan zajęć szkolnych dostosowany do zalecenia rotacyjnego przychodzenia uczniów poszczególnych  klas do szkoły, rozpoczynania oraz kończenia zajęć.
 15. Pracownicy obsługi wyznaczeni do stanowisk pracy w strefie ucznia, zobowiązani są do bieżącego nadzoru nad zachowaniem czystości w miejscach przebywania uczniów wg wytycznych dla szkół w części dotyczącej „Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni”, wyznaczonych zakresów zadań, w tym w szczególności wietrzenia sali lekcyjnych, wycierania miejsc najczęściej dotykanych przez uczniów bezpiecznymi środkami odkażającymi i dezynfekowania sanitariatów.

§ 6.

Agendy szkolne, zajęcia pozalekcyjne inne zadania edukacyjne.

 1. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej w wyznaczonych dniach i godzinach.  
 2. W bibliotece jednocześnie może przebywać nie więcej niż 3 uczniów.
 3. Wypożyczone książki, materiały edukacyjne i czasopisma przechodzą kwarantannę 2 dni przed kolejnym wypożyczeniem.
 4. Szczegółowe warunki organizacyjne i sanitarne korzystania z biblioteki, określa „Regulamin biblioteki szkolnej”
 5. Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności zajęcia związane z kształtowaniem aktywności i kreatywności uczniów realizowane są
  w grupach uczniów przebywających w tym samym czasie w szkole z uwzględnieniem zasad sanitarnych obowiązujących w strefie ucznia.
 6. Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rewalidacyjne i inne zajęcia pozalekcyjne realizowane są z uwzględnieniem zasad sanitarnych obowiązujących w strefie ucznia.
 7. W okresach ustalenia  „strefy czerwonej” dla terenu w którym szkoła ma siedzibę, zawiesza się realizację zajęć szkolnych w formie wycieczek i wyjść grupowych.

§ 7.

Strefa żywienia i stołówka.

 1. Przy organizacji żywienia obowiązują dotychczasowe wymagania odnoszące się do zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży a dodatkowo procedury szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, a także podwyższone standardy obróbki produktów żywnościowych, dezynfekcji opakowań produktów i higieny stanowisk pracy.
 2. W stołówce mogą przebywać wyłącznie uczniowie korzystający z posiłków.
 3. W stołówce dostępne są płyny dezynfekujące ręce i instrukcje dezynfekowania rąk.
 4. Wyznaczony pracownik wyciera stoły i krzesła płynem dezynfekującym po każdej osobie spożywającej posiłek.

§ 8.

Postanowienia końcowe.

 1. Pracownicy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa, jeżeli taki obowiązek wynika z zajmowanego stanowiska pracy.
 2. W okresach ustalenia  „strefy czerwonej” dla terenu w którym szkoła ma siedzibę, pracownicy szkoły,
 3. przed przystąpieniem do pracy  mają mierzoną temperaturę;
 4. są zobowiązani do przestrzegania dystansu społecznego  (minimum 2 m) wobec innych pracowników interesantów i uczniów;
 5. są zobowiązani do zakrywania ust i nosa prze cały czas pobytu na terenie szkoły.
 6. Pracownik, u którego występują widoczne objawy infekcji dróg oddechowych nie jest dopuszczony do pracy.
 7. W przypadku podejrzenia zakażenia COViD-19 u pracownika szkoły obowiązuje procedura działania zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS.
 8. W przypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19 u osoby, która przebywała na terenie szkoły zastosowanie mają wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.09.2021 r.